20151009_Credicare-Trening_0504

Hvis du driver et treningssenter og er glødende opptatt av trening og helse, er du godt kjent med uttrykk som anaerob og aerob trening, cardio og core, intervall, vektbalanse og styrketrening. Men hvor mye kan du egentlig om KPI, ROI, likviditet og markedsstrategi? Og er BMI egentlig like viktig som CRM for å oppnå fornøyde medlemmer?

Det er en klar sammenheng mellom gode rutiner hos treningssentrene og gode økonomiske resultater. Gode resultater kommer ikke av seg selv, men gjennom god forretningsforståelse, langsiktige strategier og mye trening. Nedenfor er det listet opp 8 nyttige ord og uttrykk som vil hjelpe deg på veien til en enda bedre forretningsforståelse.


1. CRM

CRM (Customer relationship management) eller kunderelasjonshåndtering som det heter på norsk, er et dialog- og kundeledelsesverktøy som hjelper deg å beholde og forsterke treningssenterets markedsposisjon via å finne, vinne og beholde medlemmer. Et CRM-system er et elektronisk informasjonssystem som lagrer informasjon om medlemmene dine slik at du kan følge opp porteføljen bedre og kommunisere mer målrettet med dem.

En god og ryddig database i CRM-systemet er grunnlaget for korrekt budsjettering av fremtidige inntekter. Dette er også ditt utgangspunkt for fakturering av medlemsavgifter, men også for annen omsetning på senteret som PT-timer og/eller kiosksalg dersom systemet støtter den funksjonen.


2. KPI

KPI'er (Key Performance Indicators) er en beskrivelse av de kriteriene som er viktigst for at et selskap eller en bedrift skal lykkes. Du definerer selv hvilke KPI som er viktigst for ditt treningssenter, og disse blir brukt som måleenheter som indikerer om du er på rett vei til å nå dine overordnede mål og strategier. Med tydelige mål og nøye utvalgte KPI'er, er det enklere for alle dine ansatte å nå toppformen. KPI'ene kan ses på som motiverende og effektive øvelser for å skape en bedre og mer lønnsom arbeidsplass.


LES OGSÅ: Oppnå bedre resultat med smarte målinger (KPI’er)

3. Budsjett

Budsjettet er et viktig planleggingsverktøy for treningssenteret ditt. Enkelt sagt er et budsjett en plan som viser hvilke inntekter og utgifter treningssenteret ditt vil få utfra planlagte aktiviteter. Dataene fra CRM-systemet kan si noe om forventede inntekter, da dette gir oversikt over alle medlemmer med tilhørende pris og bindingstid. Det er viktig å ta høyde for at noen medlemmer også melder seg ut. Det vil redusere inntektene dine. CRM-systemet kan gi deg tall på hvor mange som vanligvis sier opp sitt medlemskap hver måned.

På et nystartet treningssenter kan det være vanskelig å beregne når inntekter vil komme og utgifter faktisk vil påløpe. Gjør derfor en beregning på hvor mange medlemmer du skal ha innen de første månedene og første året og til hvilken pris. Det vil gi deg et godt estimat på forventede inntekter. Samtidig er budsjettet helt avgjørende for å forutse hvor mye penger du trenger inn for å minimum dekke det som går ut, og ikke minst hvilket resultat du oppnår.


4. Markedsstrategi & Markedsbudsjett

En markedsstrategi er en plan som beskriver hvordan og hva treningssenteret ønsker å selge til sin målgruppe og hvilke tiltak man ønsker å bruke for å oppnå målene. Markedsstrategien forteller med andre ord hvordan senteret skal legge opp markedsføringen for å få nye kunder, hvordan man skal beholde eksisterende kunder lenger og hvordan man kan selge mer til dem.

Et markedsbudsjett er en oversikt over utgifter for å sette markedsstrategien ut i livet. Markedsbudsjettet bør reflektere treningssenterets målsetninger som betyr at du skal budsjettere inn de ressursene som trengs, både i form av ansattes tid og direkte kostnader med markedsføringen. Det er viktig at markedsføringen gir resultater, og da kommer vi inn på neste nøkkelord; ROI.

5. ROI

ROI står for «Return on Investment» og brukes ofte i markedsføringssammenheng for å forklare hvor mye man får igjen for hver markedsføringskrone man bruker. Noen bruker også begrepet ROMI (Return on Marketing Investment) når temaet er markedsføring. Enkelt fortalt dreier det seg om hva man får igjen av verdi for investeringen man gjør. ROI kan være vanskelig å måle, da det er mange faktorer som påvirker når noen velger å bli medlem av ditt senter. Ofte er markedstiltak kun en del av det store bildet som fører frem til den endelige innmeldingen.


6. Likviditet

Likviditet beskriver betalingsevne og hvor god kjøpekraft treningssenteret har i øyeblikket. Å ha god likviditet vil si at man til enhver tid har tilstrekkelig med penger til å kjøpe varer og betale sine regninger når de forfaller. Det er særlig senterets evne til å finansiere den kortsiktige gjelden som avgjør om likviditeten er god.

Et likviditetsbudsjett gir et bilde av når pengene etter planen komme inn, og når de går ut. Likviditetsbudsjettet gir oversikt over om du har nok penger til enhver tid, slik at man kan unngå å komme i likviditetsskvis, det vil si å ikke ha penger til å betale regningene når de kommer inn.

Her finner du forslag til Likviditetsbudsjett fra Altinn.


7. AvtaleGiro

Med AvtaleGiro sørger banken for at medlemmet betaler avgiften som et fast månedlig trekk fra konto. Dette sikrer at pengene kommer inn på konto ved forfall, noe som øker betalingsgraden betydelig. AvtaleGiro er en betalingsform som ofte tilbys til treningssenterets medlemmer.

Det er viktig å se forskjellen mellom en fast bankoverføring og et AvtaleGiro-trekk. Med AvtaleGiro har man sporing av KID-nummer som betyr at man kan identifisere hvilket avdrag den mottatte betalingen gjelder for.

Dersom man benytter en betalingspartner for innkreving, vil løsningen mest sannsynlig inkludere at betalingen blir ført på riktig avdrag slik at CRM-systemet blir løpende oppdatert etter hvert som betalingene kommer inn.

Les mer om hvordan CrediCare kan hjelpe deg å legge grunnlaget for effektiv drift ved bruk av AvtaleGiro her.

8. Outsourcing

Outsourcing er mye brukt både i næringslivet og i det offentlige og betyr at man overlater arbeidsoppgaver man tidligere har utført selv, til andre parter. Outsourcing benyttes som regel for å spare tid, eller for å skaffe til veie spesialkompetanse som man ikke har selv.

Velg en partner som er forenlig med dine verdier og retningslinjer. Mange treningssentre outsourcer regnskapet til en regnskapsfører, og mange har for eksempel CrediCare som en partner for fakturering og oppfølging av betaling.


Det finnes ikke enkle og raske veier til suksess innen trening. Det kreves hardt arbeid over tid for å lykkes og du kan lese mer om hvordan vi effektiviserer ditt treningssenter her.