20151009_Credicare-Trening_0140

Dagens inkassolov fra 1988 har lenge vært moden for utskiftning. Nå er et nytt forslag til behandling hos justis- og beredskapsdepartementet. Vi gir deg de viktigste endringene som foreslås, og hva de vil bety for deg.

Bakgrunn

I  2018 startet arbeidet med å modernisere inkassoloven fra 1988. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, Finanstilsynet, Forbrukerrådet, Finans Norge og Virke inkasso.

I januar 2020 fikk man første utkast til ny inkassolov med høringsfrist 9. juni. Loven er ennå ikke vedtatt, men departementet innførte fra 1. oktober betydelige kutt i inkassosatser og gebyrer. Det er ikke gitt føringer for når den endelige loven trer i kraft, men den gir noen helt tydelige retninger for hvordan bransjen blir regulert i fremtiden.

Vi har lest den nesten 200 sider lange rapporten og tar her for oss fire vesentlige endringsforslag som er viktige for deg som leder eller eier et treningssenter.

1. Krav til kommunikasjon med skyldner

Et viktig element i det nye forslaget er kommunikasjonen med skyldner. Arbeidsgruppen ønsker å styrke skyldneren i møte med inkassoforetaket ved å tydeliggjøre hva som er god inkassoskikk; en mindre pågående og mer pedagogisk oppfølging.

Den nye inkassoloven vil sannsynligvis kreve at kommunikasjonen skal være høfligetterretteligforståelig og i rimelig utstrekning være tilpasset skyldneren. Besvarelser skal gjøres innen rimelig tid, det skal være lettere å få tak i inkassoforetaket på telefon og varsler skal inneholde telefonnummer og telefontider.

Ifølge dagens beskrivelse av god inkassoskikk kan man ringe skyldnere mellom kl. 08-21 på ukedager og kl. 09-15 på lørdager, men ikke på offentlige fridager. Nå er forslaget at dette lovfestes, og at det også skal gjelde SMS og e-post. For å bidra til bedre dialog ønsker arbeidsgruppen også å innføre plikt om å veilede skyldnere om håndtering av betalingsvanskeligheter. 

LES OGSÅ: Hvem og hva møter medlemmer som ikke betaler

2. Større krav til betalingsoppfølgerens kompetanse

Det nye lovforslaget stiller større krav til at betalingsoppfølgere (kreditor eller inkassoforetak) har relevant, dokumentert og oppdatert kompetanse.

I dag må du ha tre års relevant arbeidserfaring (dokumentert med attest), samt plettfri vandel. Når det kommer vedlikehold av kompetansen så stilles det ingen krav til etterutdanning eller arbeidserfaring. Med andre ord, når du først har bevillingen, er det ingen begrensning på hvor lenge den er gyldig. Dette blir trolig endret. Det nye forslaget vektlegger både faglig kompetanse og erfaring i mye større grad enn tidligere. For å få inkassobevilling vil det kreves dokumentert erfaring fra inkassoforetak, og eventuelt namsmyndigheter. For å sikre at bevillingshaver har oppdatert kompetanse, foreslås det en årlig hjemmeeksamen.

For fagansvarlige i inkassoforetak foreslås det at man i tillegg til inkassobevilling skal ha minst ett års høyere utdanning innen økonomi eller rettsvitenskap, og gjennomføre en inkassofaglig prøve hvert tredje år.

Bedrifter som driver egeninkasso må dokumentere erfaring fra oppkjøps- eller egeninkasso og bestå en inkassofaglig prøve for å få personlig inkassobevilling.

3. Hvem skal kunne sende inkassovarselet?

Mange skyldnere forstår ikke hva et inkassovarsel innebærer og konsekvensene av at inkasso iverksettes. Det viser erfaringer fra klagesaker. Nå vil man gjøre inkassovarselet tydeligere på hva kravet gjelder og hvilke kostnader som kan påløpe.

Rapporten viser at det, til tross for enkle formkrav, er mange feil med inkassovarsler som fordringshaverne sender ut selv. Flertallet i arbeidsgruppen foreslår derfor at bare inkassoforetak skal kunne sende inkassovarsel. Det bestrides av mindretallet, som mener at problemet ikke er stort nok til at man trenger en lovendring.

4. Krav til sikker behandling av personopplysninger

Mange av arbeidsgruppens forslag vil føre til økt bruk av personopplysninger. Likevel mener de at fordelene vil overstige ulempene. Inkassoforetak vil i større grad bli forpliktet til å innhente opplysninger fra offentlige registre. Blant annet opplysninger om foreldre og foreldreansvar fra Folkeregisteret, vergemål og stadfestet fremtidsfullmakt, og informasjon som bekrefter at skyldner er myndig.

Konklusjon

Inkassoloven av 1988 vil uten tvil bli endret, og retningen er tydelig. Det stilles høyere krav til kompetanse, mer pedagogisk kommunikasjon og mindre pågående oppfølging. For deg som eier eller leder treningssenter, vil lovendringen gjøre det vanskeligere å stå uten en betalingsleverandør og mer krevende å følge opp ubetalte krav.

Dette er endringer som bransjen og vi i CrediCare ønsker velkommen. Ikke bare er vi forberedt på dem, men vi gjør mye av dette allerede. Mange av våre saksbehandlere møter allerede kompetansekravene, og vi leverer en tjeneste som er spesialtilpasset behovene til treningssenterbransjen og deres medlemmer.

Setter du bort betalingsoppfølgingen til en partner som CrediCare, sikrer du medlemmene dine en trygg oppfølging, samtidig som relasjonene ivaretas og treningssenteret ditt får betalt for medlemsavgiften.

LES OGSÅ: Velg en profesjonell betalingspartner

Gratis guide: Sjekk dette for du velger betalingspartner for treningssenteret